Kre­ma­cje zwłok to nie tylko nasza specjalność

Kre­ma­cje zwłok to nie tylko nasza specjalność

Odej­ście osoby bli­skiej to zawsze moment bar­dzo trudny tak naprawdę, nie­za­leż­nie od wieku, prze­by­tych cho­rób, na śmierć ni­gdy nie jest się w stu pro­cen­tach przy­go­to­wa­nym. W cięż­kich chwi­lach trzeba dodat­kowo zadbać o for­mal­no­ści i godne poże­gna­nie naj­bliż­szego.

W ostat­nich latach coraz czę­ściej odcho­dzi się od tra­dy­cyj­nego grze­ba­nia ciała na rzecz kre­ma­cji. Kre­ma­cje zwłok do nie­dawna uwa­żane za eks­tra­wa­gan­cję, pozwa­lają jed­na­kowo prze­żyć czas pochówku oraz żałoby ze wzglę­dów prak­tycz­nych na taki spo­sób poże­gna­nia decy­duje się coraz więk­sza liczba osób, które dotknęła tra­ge­dia odej­ścia naj­bliż­szego.

Cały pro­ces, jeśli jest pro­wa­dzony przez pro­fe­sjo­na­li­stów, prze­biega bar­dzo spraw­nie. W tak cięż­kich i draż­li­wych momen­tach liczy się oczy­wi­ście zro­zu­mie­nie i posza­no­wa­nie potrzeb żałob­ni­ków. Stąd też całej cere­mo­nii należy zapew­nić odpo­wiedni wymiar, jak rów­nież zadbać o wła­ściwą god­ność prze­ży­wa­nych momen­tów.

epi­ta­fium.kra­kow.pl to oferta dla wszyst­kich tych, któ­rzy pozo­stają w żało­bie-tych, któ­rych dotknął bole­sny czas koniecz­no­ści poże­gna­nia naj­bliż­szej sercu osoby. W tak dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach pro­fe­sjo­nalne wspar­cie przej­mie na swoje barki orga­ni­za­cję całej cere­mo­nii, pozwoli także sku­pić się rodzi­nie na prze­ży­wa­niu tra­ge­dii we wła­ści­wym wymia­rze. Fachowe wspar­cie obej­muje nie tylko sam pro­ces kre­ma­cji, ale także prze­wie­zie­nie ciała do kre­ma­to­rium i opiekę nad żałob­ni­kami przez cały czas trwa­nia poże­gna­nia. Ponadto, zagwa­ran­tuje też zała­twie­nie wszel­kich for­mal­no­ści, któ­rymi trudno zaprzą­tać sobie głowę w cięż­kich chwi­lach.

Zobacz więcej na http://www.epitafium.krakow.pl//

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *